Hoidon aloitus

Antikagulaatiohoidon aiheet eteisvärinässä

Antikoagulaatiohoidon tarve arvioidaan modifioidun CHA2DS2VASc-pisteytyksen avulla (ks. taulukko ja riskilaskuri).

Verenvuotovaara arvioidaan HAS-BLED-pisteytyksen (ks. taulukko ja riskilaskuri)  avulla ja kaikki hoidettavissa olevat verenvuodon vaaraa lisäävät tekijät pyritään korjaamaan. Suuressa tukosvaarassa olevilla antikoagulaatiohoito on yleensä aiheellinen, vaikka vuotovaara olisi koholla.

Antikoagulaatiohoidon aloitus

 • Vastuu antikoagulaatiohoidon aloituksesta on aina lääkärillä, joka toteaa tuoreen eteisvärinän.
 • Useimmille uusille eteisvärinänpotilaille suora antikoagulantti on ensijainen vaihtoehto.
 • Pitkäaikaishoidossa hyvin toteutunutta varfariinihoitoa ei tarvitse vaihtaa suoraan antikoagulanttiin.
 • ASA lopetetaan, kun aloitetaan antikoagulaatiohoito ellei sen käytölle ole erityistä syytä (esim. tuore sepelvaltimon pallolaajennus toimenpide)

Ennen suoran antikoagulantin tai varfariinin käytön aloittamista on

 • arvioitava potilaan tukosvaara, ks.
 • varmistettava, ettei potilaalla ole antikoagulaatiohoidon tai spesifisen lääkkeen vasta-aiheita (mitraalistenoosi/potilaalla mekaaninen tekoläppä)
 • tutkittava, onko vuotovaara suurentunut, ja korjattava kaikki ne vuotovaaraa lisäävät tekijät, joihin voidaan vaikuttaa.
  • HAS-BLED-laskuri
  • HAS-BLED-pisteytys
  • Jos vakavan verenvuodon vaara on tästä huolimatta suurempi kuin eteisvärinän aiheuttama tukosvaara, antikoagulaatiohoitoa ei pidä aloittaa, mutta eteiskorvakkeen sulku voi tulla kyseeseen
 • selvitettävä, onko käytössä tukos- tai vuotavaaraa lisääviä lääkkeitä (yhteisvaikutukset)
 • tarkistettava verenpaine sekä munuaisten ja maksan toiminta
 • varmistettava hoitomyönteisyys.

Suositeltavia laboratoriotutkimuksia ovat

 • perusverenkuva (Hb, trombosyytit)
 • Krea (eGFR)
 • ALAT
 • P-TT (INR)

Tromboembolisten komplikaatioiden vaaran arviointi modifioidun CHA2DS2VASc-pisteytyksen avulla

Punaisella merkittyihin vaaratekijöihin ei voida vaikuttaa, mutta muihin tekijöihin liittyvää vaaraa voidaan pienentää niiden hyvällä hoidolla. Dekompensaation aiheuttanut sydämen vajaatoiminta altistaa tukoksille riippumatta vasemman kammion ejektiofraktiosta.

Riskitekijä Pisteet
Congestive heart failure Sydämen vajaatoiminta 1
Hypertension Kohonnut verenpaine 1
A2ge ≥ 75 years Ikä ≥ 75 vuotta 2
Diabetes Diabetes 1
S2troke or TIA Aiempi aivohalvaus tai TIA 2
Vascular disease Valtimosairaus 1 1
Age 65–74 years Ikä 65–74 vuotta 1
Sex catecory female Naissukupuoli, jos ikä on ≥ 75 vuotta 1
1 Aiempi sydäninfarkti, aortankaaren plakki tai vaikea perifeerinen valtimosairaus.

 


Vuotovaaran arviointi HAS-BLED-pisteytyksen avulla

Jokainen kohta on yhden pisteen arvoinen. Punaisella merkittyihin vaaratekijöihin ei voida vaikuttaa, mutta muihin tekijöihin liittyvää vaaraa voidaan useimmissa tapauksissa pienentää niiden hyvällä hoidolla. Vuotovaara on suurentunut, jos pisteiden summa on vähintään 3. Huomioi myös mahdollinen anemia ja trombosytopenia.

Riskitekijä Pisteet
Hypertension Systolinen verenpaine yli 160 mmHg 1
Abnormal liver or kidney function Maksan tai munuaisten vaikea toimintahäiriö 1 molemmista
Stroke Aikaisempi aivohalvaus 1
Bleeding Verenvuototaipumus 1) 1
Labile INR INR-arvojen vaihtelu 1
Elderly Ikä yli 65 vuotta 1
Drugs or alcohol Vuotoriskiä lisäävä lääkitys tai alkoholin runsas käyttö 1 molemmista
1) syöpä, anemia, trombosytopenia, trombosyyttinen toimintahäiriö, aiempi vuoto

Lisätietoa:

Antikoagulaatiohoito (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus 2021)
Tarvitaanko AK-hoitoa? (Terveysportti)
Oraalisen antikoagulantin valinta (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus 2021)
AK-hoito akuutissa (alle 48 h) eteisvärinässä (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus 2021)

Suora antikoagulanttihoito aloitetaan suoraan ylläpitoannoksella. Ylläpitoannosta määritettäessä huomioidaan mm. potilaan ikä ja munuaisten toiminta (ks. kuva).

Lisätietoa:
Antikoagulaatiohoito (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus 2021)
Suorien antikoagulanttien käyttö eteisvärinässä
Suorat oraaliset antikoagulantit ei-läppäperäisessä eteisvärinässä

Hoitoa aloitettaessa varfariinia annetaan yleensä alkuannoksella kolmen päivän ajan, minkä jälkeen annos säädetään INR-arvojen mukaan. Vanhuksilla ja potilailla, joilla INR on lähtötilanteessa >1.2 suositeltava alkuannos on hoito suositellaan aloitettavan 3 mg tableteilla. Muissa tapauksissa voidaan yleensä käyttää 5 mg tabletteja. Tarkempia ohjeita varfariinihoidon aloitukseen löytyy mm. THL:n Antikoagulaatiohoidon käsikirjasta.

Lisätietoa:
Varfariini (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus 2021)

Suorat antikoagulantit